Skip to content

Κανονισμός Λειτουργίας

Πρόσβαση

 • To ΙΑΠΕ λειτουργεί για το ερευνητικό κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 9.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.. Δεν λειτουργεί το Σάββατο, την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.
 • Οι ερευνητές οφείλουν, προσερχόμενοι, να υπογράφουν στο βιβλίο αναγνωστών – ερευνητών και να αναγράφουν τη διεύθυνση και το τηλέφωνό τους.
 • Οι ερευνητές παρακαλούνται να αφήνουν τα προσωπικά τους είδη (τσάντες, χαρτοφύλακες κ.λπ.) σε ειδικό χώρο που έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, στο αναγνωστήριο.
 • Τα αρχειοστάσια και τα βιβλιοστάσια του ΙΑΠΕ δεν είναι προσιτά στους ερευνητές. Οι ερευνητές που επιθυμούν να μελετήσουν βιβλία ή αρχεία πρέπει να συμπληρώσουν τα δελτία που υπάρχουν για το σκοπό αυτό. Μέχρι να επιστρέψουν στον υπεύθυνο υπάλληλο το υλικό που ζήτησαν, είναι προσωπικά υπεύθυνοι γι’ αυτό.
 • Η μελέτη των βιβλίων και του αρχειακού υλικού γίνεται αποκλειστικά μέσα στο αναγνωστήριο. Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός.
 • Η πρόσβαση στο αρχειακό υλικό επιτρέπεται ανάλογα με το στάδιο επεξεργασίας που βρίσκεται το ζητούμενο αρχείο.
 • Ο ερευνητής πρέπει να μεταχειρίζεται το υλικό με προσοχή και σεβασμό. Πρέπει να προσέχει να μην προκαλεί φθορά στο υλικό και να μην επεμβαίνει στην τάξη του υλικού. Δεν επιτρέπονται οι σημειώσεις πάνω στα βιβλία και το αρχειακό υλικό. Το υλικό πρέπει να επιστρέφεται στον υπεύθυνο υπάλληλο, στην κατάσταση και τη μορφή που παραδόθηκε.
 • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι βιβλίο ή αρχειακό υλικό έχει απομακρυνθεί από το χώρο του ΙΑΠΕ, ο υπαίτιος της πράξης αυτής χάνει το δικαίωμα να εισέρχεται στους χώρους του ΙΑΠΕ.
 • Αναπαραγωγή

  Η αναπαραγωγή βιβλίων και αρχειακού υλικού επιτρέπεται ύστερα από σχετική γραπτή αίτηση και ύστερα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο υπάλληλο.

  Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται:

  Α. Τα στοιχεία του ερευνητή

  ΒΤα στοιχεία του υπεύθυνου έκδοσης ή παραγωγής

  ΓΜε ακρίβεια το υλικό που ζητείται

  Δ. Ο σκοπός για τον οποίο ζητείται

  Φωτοτυπίες – Φωτογραφίες – Σαρώσεις

  • Τη φωτοτύπηση βιβλίων ή αρχειακού υλικού αναλαμβάνει μόνο το προσωπικό του ΙΑΠΕ. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού φωτοτυπιών ή μεγάλου φόρτου εργασίας του προσωπικού, οι φωτοτυπίες είναι διαθέσιμες στον ερευνητή σε μία έως πέντε εργάσιμες ημέρες μετά το αίτημα.
  • Οι φωτοτυπίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 30% των σελίδων του βιβλίου – περιοδικού. Δεν επιτρέπεται η συνολική αναπαραγωγή βιβλίων.
  • Για να προφυλαχθούν από τη φθορά τα χειρόγραφα, τα σπάνια έντυπα, τα παλαιά βιβλία και οι εφημερίδες δεν φωτοτυπούνται. Η φωτοτύπηση δακτυλόγραφων αρχείων γίνεται μετά από εκτίμηση του υπεύθυνου υπαλλήλου και με κριτήριο την κατάσταση του υλικού.
  • Η κάθε παραγγελία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 αρχειακές συλλογές. Η παραγγελία εγγράφων δεν μπορεί να καλύπτει απόλυτα μια αρχειακή συλλογή άνω των πέντε σελίδων. Επίσης, η παραγγελία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% των μεγάλων αρχειακών συλλογών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η αναπαραγωγή περισσότερων αρχειακών συλλογών ή η ολική αναπαραγωγή αρχειακών συλλογών μετά από άδεια του ΔΣ του ΙΑΠΕ.
  • Ο ερευνητής που επιθυμεί να έχει φωτογραφικά αντίγραφα αρχειακού υλικού του ΙΑΠΕ υποβάλλει τη σχετική παραγγελία στον υπεύθυνο υπάλληλο και επιβαρύνεται με τα αντίστοιχα έξοδα. Για τη φωτογραφική αντιγραφή χρησιμοποιούνται φωτογράφοι συνεργάτες του ΙΑΠΕ, με τους οποίους διαπραγματεύεται ο ερευνητής για τα αντίστοιχα έξοδα.
  • Η φωτογράφηση του υλικού από φωτογράφο μη συνεργάτη του ΙΑΠΕ γίνεται μετά από αίτηση του ερευνητή και άδεια του ΔΣ του ΙΑΠΕ. Σε κάθε περίπτωση, το υλικό μεταφέρεται στους φωτογράφους μόνο από το προσωπικό του ΙΑΠΕ. Τα αρνητικά ή το πρωτότυπο υλικό παραμένουν στην κατοχή του ΙΑΠΕ.
  • Η ψηφιακή αναπαραγωγή του αρχειακού υλικού από το προσωπικό του ΙΑΠΕ πραγματοποιείται μετά από αίτηση του ερευνητή, και γίνεται κατόπιν συνεννόησης, σε χρονικό διάστημα που εξαρτάται από τον αριθμό των τεκμηρίων προς ψηφιοποίηση.
  • Η χρήση φωτογραφικών μηχανών, βιντεοκάμερας και σκάνερ του ίδιου του ερευνητή, για την αναπαραγωγή βιβλίων ή αρχειακού υλικού επιτρέπεται μόνο μετά από αίτηση του ερευνητή και άδεια του υπεύθυνου υπαλλήλου του ΙΑΠΕ.


  Οπτικοακουστικό υλικό

  • Για τη μελέτη ή την αναπαραγωγή του οπτικοακουστικού υλικού (προφορικές μαρτυρίες μαγνητοφωνημένες σε κασέτες ή CD ή βιντεοσκοπημένες σε κασέτες) χρησιμοποιείται το μαγνητόφωνο ή το CD recorder ή το βίντεο του ΙΑΠΕ. Δεν επιτρέπεται η χρήση μαγνητοφώνου ή CD recorder ή βίντεο του ερευνητή παρά μόνο κατόπιν ειδικής άδειας από το ΔΣ του ΙΑΠΕ.
  • Η κάθε παραγγελία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 προφορικές μαρτυρίες. Επίσης, η παραγγελία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της κάθε προφορικής μαρτυρίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η αναπαραγωγή περισσότερων προφορικών μαρτυριών ή η ολική αναπαραγωγή προφορικών μαρτυριών μετά από άδεια του ΔΣ του ΙΑΠΕ.


  Εκδόσεις – Παραγωγές

  • Σε κάθε έκδοση, ντοκιμαντέρ, ταινία ή άλλου είδους παραγωγή στην οποία χρησιμοποιείται αρχειακό υλικό του ΙΑΠΕ αναγράφεται υποχρεωτικά η ένδειξη της πηγής “Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού” του Δήμου Καλαμαριάς. Σε αντίθετη περίπτωση το ΙΑΠΕ διατηρεί το δικαίωμα ποινικής δίωξης.
  • Για την ολική αναπαραγωγή / έκδοση σειράς αρχειακών συλλογών χρειάζεται έγκριση του ΔΣ του ΙΑΠΕ, στο οποίο ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση. Η χορήγηση της έγκρισης συνοδεύεται από τον καθορισμό του ύψους των εκδοτικών δικαιωμάτων, το οποίο εισπράττει το ΙΑΠΕ.
  • Χρήση αρχειακού υλικού, εφόσον προορίζεται για εμπορικές εκδόσεις, χρεώνεται μετά από ειδική συμφωνία με το ΔΣ.
  • Το αρχειακό υλικό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΙΑΠΕ. Ως εκ τούτου ισχύουν όλες οι διατάξεις του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ο οποίος απαγορεύει ρητά στο χρήστη την παραχώρηση, προμήθεια ή πώληση σε τρίτους, αρχειακού υλικού του ΙΑΠΕ.
  • Οι ερευνητές που χρησιμοποιούν σε μελέτες τους αρχειακό υλικό προερχόμενο από το ΙΑΠΕ, υποχρεούνται να καταθέσουν στη βιβλιοθήκη του ΙΑΠΕ αντίτυπο της εργασίας τους.


  Τον Αύγουστο κάθε έτους το ΙΑΠΕ παραμένει κλειστό
  για το ερευνητικό κοινό για την απαραίτητη εργασία ταξινόμησης της αρχειακής ύλης.

  Ο κανονισμός εγκρίθηκε με την 4η απόφαση της 3ης συνεδρίασης 2002 του ΔΣ του ΙΑΠΕ.

Do you want to help Historical Archive of Refugee Hellenism (HARH)

If you want to help us in carrying out the difficult but important task of rescuing and preserving the historical memory of the entire refugee Hellenism, as well as its dissemination to the next generations.

Fill in your information and we will contact you for details

Informations from 09:00 am. to 14:00 pm