Τόποι Πόντου

Οι πρόσφυγες, των οποίων την προφορική μαρτυρία έχει καταγράψει το Ι.Α.Π.Ε., κατάγονται από τους παρακάτω τόπους

Α

Αβδάν

Αγά

Αγιαχλού-αλάν (Αγιακλί-αλάν)

Άγουρσα

Αγρίδι

Αργυρούπολη (Γκιουμουσχανέ)

Άρδασσα (Τορούλ)

Αν Νταγ Ματέν

Αλά Κερής

Αλάτσαμ

Αμάσεια

Αμισός (Σαμψούντα)

Αμπέλια

Αντάπαζαρ περιοχή της Νικομήδειας με αρκετό πληθυσμό ποντιακής καταγωγής

Άνυφα

Αργαλί

Αρτούχ

Ασαρτζούκ

Αυλίανα

Αχτσάλ

B

Βαρενού  

Γ 

Γαϊλάν (Γαλίανα)

Γαρά Πιρ

Γαρεντή

Γαρναγάντων (Γάραμα)

Γενίκιοϊ

Γενή Νταγ χωριό του Αντάπαζαρ Νικομήδειας με κατοίκους ποντιακής καταγωγής

Γεντίκιοζ

Γιαγλή Ντερέ

Γιαννακάντων

Γιαλαούζ Τσαμ

Γιαλό

Γιασλί Κετσίτ χωριό του Αντάπαζαρ Νικομήδειας με κατοίκους ποντιακής καταγωγής

Γίγα

Γιουρτλουτζού Αλάν (Γιουζλουζού Αλάν)

Γκιόλκιοϊ (Χαψάμανα)

Γκιουμούς Ματέν

Γουζούλ Ντερέ (Γουζουλού)

Γουλαμάν (Κουλαμάν)

 Ζ

Ζογκουλντάκ

Ε

Εϊρί Πεϊλί

Ελεβή

Έρπαα (Έρπαγα ή Έρπεα)

Έργιαπά

Ελματζίκ

Ζ

Ζάβερα

Ζιγκή

Ζουγκλουντάκ

Ζουρέλ'

Η 

Ηράκλεια (Ποντοηράκλεια)

Θ

Θέρσα

Ι

Ίμερα
Ινέμπολη


Κ

Καβάκ'

Καβακτσή

Κάβανα

Καγιάμπασι

Καλογεννά

Καπίκιοϊ

Καρατζαλή

Καράτζορεν

Καρλούκ'

Καριπλέρ

Καρς

Κασταμονή

Καστάμπολη

Καστρικέτα

Κεπέκλησια

Κερασούντα

Κερίς

Κεσκίν Ματέν

Κιζίλ Γκιολ

Κιζίλτουραν

Κιλίγερις

Κιοπλί

Κόγκα

Κοιλάδ'

Κοντού

Κορονίξα

Κοσμά

Κοτύλια

Κοτύωρα

Κοβ Τεπέ (Κιοβ Τεπέ)

Κογκά

Κοστορδός

Κουνάκα

Κουρίτς

Κρένασα Αδολή

Κρηνίτα

Κρώμνη

Λ

Λιβάδι

Λιβερά

Λέκα

Μ

Μαζερά  

Μαχματλού

Μελανάντων

Μελάνθια

Μελεκλή

Μεξεζί

Μερσίνη

Μεσαρέα

Μεσουδιέ

Μεταλείο Ταύρου

Μιχαλτσουρουμού

Μούζενα

Μούντα

Μουταντός

Μόχωρα

Μουσουλού

Μποζ Τεπέ

Μπας Τσατάκ

Μπουγά Ματέν (Μπουλγάρ Ματέν) περιοχή του Ικονίου Καππαδοκίας με κατοίκους ποντιακής καταγωγής

 Ν

 Νικόπολη

Ο

Οβαντζίκ

Οινόη

Όλασα

Ορέν

Ορντού (Κοτύωρα)

Οσμάνογλου

 Π

Παϊπούρτ (Βαϊβούρτη)

Πάραλη χωριό του Αντάπαζαρ Νικομήδειας με κατοίκους ποντιακής καταγωγής

Παρθένιον

Παζμπέν

Πάφρα (Μπάφρα)

Παχτσατούγ (Παχτσατζίκ ή Παχτσετσίκ)

Πλάτανα

Πολίτα

Πόσικ (Ποσιούκ ή Ποζ Χιουγιούκ)

Πουλατζάκ


Ρ

Ριζούντα

Ρούσιον (Ρουσίου ή Γιαγλήντερε)

Ριάκι (Ρακ')

Ρωμανό

  Σ

Σαλτούχ

Σαμψούντα (Αμισός)

Σάντα

Σαρπίσκια

Σαφράμπολη

Σαχνέ Ντερέ

Σεβάστεια

Σεβαστόπολις

Σεϊτμπελί

Σέσερα

Σινανλί (Σινάν ή Αϊ Λίας)

Σινώπη

Σιούλιου

Σίτσε

Σούρμενα

Σουλεϊμανλί

Τ

Τάραχτα

Τάχταλου

Τεκές (Τσαλούτζα)

Τεμιρτζίκιοϊ

Τερετζίκ (Τερετσούχ)

Τοκάτη

Τορούλ

Τραπεζούντα

Τρίπολη

Τρούψη

Τσαϊροζου

Τσακαλινάν

Τσαρούχ

Τσατ

Τσακαλινάντων (Τσακαλάντων)

Τσαχαράντων

Τσεβισλίκ

Τσιγκίρ (Τσιγγίρ)

Τσιλάρ

Τσιπρίλ

Τσίτα

Τσιμερά (περιοχή Μούζενας)

Τσιφλίκ

Τσιχριτζί

Τσορούμ

Y

Υοσγάτη (Γιοσγάτη)

Φ

Φαντάκ'

Φαργανάντων (Φαρχανάντων)

Φάτσα

Χ

Χαβίανα

Χαλβά Ματέν

Χαλτ

Χαμουρή

Χασάνκιοϊ

Χαψάμανα Γκιόλκιοϊ (περιοχή Κοτυώρων)

Χαψίκιοϊ

Χότζη


περισσότερα στοιχεία σύντομα