Δραστηριότητες Συμμετοχή του ΙΑΠΕ σε δραστηριότητες τρίτων