Τόποι Πόντου

Ρ

Ριζούντα

Ρούσιον (Ρουσίου ή Γιαγλήντερε)

Ριάκι (Ρακ')

Ρωμανό

  Σ

Σαλτούχ

Σαμψούντα (Αμισός)

Σάντα

Σαρπίσκια

Σαφράμπολη

Σαχνέ Ντερέ

Σεβάστεια

Σεβαστόπολις

Σεϊτμπελί

Σέσερα

Σινανλί (Σινάν ή Αϊ Λίας)

Σινώπη

Σιούλιου

Σίτσε

Σούρμενα

Σουλεϊμανλί

Τ

Τάραχτα

Τάχταλου

Τεκές (Τσαλούτζα)

Τεμιρτζίκιοϊ

Τερετζίκ (Τερετσούχ)

Τοκάτη

Τορούλ

Τραπεζούντα

Τρίπολη

Τρούψη

Τσαϊροζου

Τσακαλινάν

Τσαρούχ

Τσατ

Τσακαλινάντων (Τσακαλάντων)

Τσαχαράντων

Τσεβισλίκ

Τσιγκίρ (Τσιγγίρ)

Τσιλάρ

Τσιπρίλ

Τσίτα

Τσιμερά (περιοχή Μούζενας)

Τσιφλίκ

Τσιχριτζί

Τσορούμ

Y

Υοσγάτη (Γιοσγάτη)

Φ

Φαντάκ'

Φαργανάντων (Φαρχανάντων)

Φάτσα

Χ

Χαβίανα

Χαλβά Ματέν

Χαλτ

Χαμουρή

Χασάνκιοϊ

Χαψάμανα Γκιόλκιοϊ (περιοχή Κοτυώρων)

Χαψίκιοϊ

Χότζη


περισσότερα στοιχεία σύντομα